http://www.236maliodkrywcy.witryna.info/

 

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU:


Smile Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008r. w sprawie  zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

Smile Uchwała Nr XVII/326/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami

 

Smile Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego warszawy z dnia 4 sierpnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

Smile Uchwała Nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 

Smile Uchwała XXIII/463/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 września 2011r. zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 

Smile Uchwała Nr LVII/1633/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 czerwca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 

TEKSTY PODSTAW PRAWNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ M.IN W PRZEDSZKOLU W KĄCIKU INFORMACJI POŚWIĘCONYCH DLA RODZICÓW.

 


ZASADY ZWALNIANIA Z OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA WYKRACZAJĄCE PONAD CZAS PRZEZNACZONY NA BEZPŁATNE NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKĘ.


1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

1) wychowanka rodzinnego domu  dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

2) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego  nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia (1,260 zł brutto w roku szkolnym 2013/2014)

2.  W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75%, lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia (1680 zł brutto w roku szkolnym 2013/2014), opłata wynosi 50% kwoty określonej.

3.  Wniosek  o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają do dyrektora przedszkola do dnia 10 miesiąca bieżącego.

4. Do wniosku  należy dołączyć:

1) Osoby nie prowadzące działalności gospodarczej:

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego zamieszkujących pod jednym adresem wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego; w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie  wychowawczym lub bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) zaświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego zamieszkujących pod jednym adresem o wysokości innych dochodów brutto uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa pkt 1) litera a) w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali, dodatki mieszkaniowe oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

2) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów brutto lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności  gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym;
w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów brutto uzyskanych z innych źródeł nie wymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 2 litera a) w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań, lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

5.  Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego, zamieszkujący w tym samym lokalu.

6.  W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę lub jej obniżenia, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

7.  Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

8.  Zwolnienie lub obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę następuje na okres 3-6 miesięcy.

9.  Ilekroć jest mowa o dochodach rodziców  lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody  brutto.

10. W przypadku, gdy do przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na terenie m.st.  Warszawy  uczęszcza rodzeństwo w wieku minimum  2,5 roku, to opłata za każde dziecko wynosi 75% opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie .

11. W przypadku określonym w pkt 10 rodzic składa do dyrektora wniosek. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa obowiązuje w roku szkolnym, w którym rodzic złożył ww. wniosek.

12. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia  opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie, wynikającej z uczęszczania do przedszkola rodzeństwa - rodzice (opiekunowie prawni) dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

 

 

Opłaty obowiązujące w roku szkolnym 2013/2014

# dzienna stawka żywieniowa za 3 posiłki - 7,50 zł
# dzienna stawka żywieniowa za 2 posiłki - 6,00 zł

# opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z Uchwałą
LVII/1633/2013 Rady m.st. Warszawy tj. stawka godzinowa 1,00 zł po godz. 13.00 za każdą rozpoczętą godzinę.
# jednorazowa opłata za ubezpieczenie dzieci w PZU - 39,00 zł
# miesięczna składka na fundusz Rady Rodziców - wg deklaracji rodziców
# opłata jednorazowa za kartę rejestracji pobytu dziecka w przedszkolu dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację- 10 zł na konto Rady Rodziców
#
opłata roczna za aktywację karty pobytu dziecka dla rodziców dzieci rozpoczynających edukację- 10 zł- na konto Rady Rodziców
#
nowi rodzice- karta wejściowa do przedszkola- 20 zł- na konto Rady Rodziców

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola mają możliwość wnoszenia opłat przelewem na konto. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości opłat za poszczególne miesiące przekazują nauczycielki w grupach.


Opłatę za żywienie, zajęcia dodatkowe i składkę na Radę Rodziców należy wnosić do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków (do 30 sierpnia za wrzesień, do 30 września za październik itp.)


Numery kont:

Opłata za żywienie dzieci - 44 1030 1508 0000 0005 5020 0058

Opłata za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole - 63 1030 1508 0000 0005 5020 0007

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców - 59 1020 1026 0000 1602 0161 8990

 


Uwaga rodzice!!!


Rodzice naszych przedszkolaków!!! Przypominamy, że obowiązkiem rodziców jest terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z przyjętymi zasadami przez Radę m. st. Warszawy. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców z uiszczenia opłat w wyznaczonym terminie.